مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

پندهای بسیار زیبای زرتشت به پسرش

يكشنبه, ۲۰ دی ۱۳۸۸، ۰۷:۱۲ ق.ظ
آنچه را گذشته است فراموش کن و به آنچه نرسیده است رنج و اندوه مبر؛پیش از پاسخ دادن بیندیش؛هیچ کس را ریشخند مکن؛نه به راست و نه به دروغ سوگند مخور؛خود برای خود، زن برگزین؛به تباهی و دشمنی کسی خشنود مشو؛تا آنجا که می‌توانی، از دارایی خود داد و دهش نما؛کسی را فریب مده تا دردمند نشوی؛از هرکس و هر چیز اُستُوان (مطمئن) مباش؛فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی؛بی گناه باش تا بیم نداشته باشی؛سپاس دار باش تا سزاوار نیکی باشی؛با مردم یگانه باش تا رازدار و بلند آوازه شوی؛راستگو باش تا پایدار باشی؛فروتن باش تا دوست بسیار داشته باشی؛دوست بسیار داشته باش تا زبانزد باشی؛زبانزد باش تا زندگی به نیکی گذرانی؛دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی؛برابر با وَرُوم (وجدان) خود رفتار کن که بهشتی شوی؛با گذشت و جوانمرد باش تا آسمانی باشی؛روان خود را به خشم و کین آلوده مساز؛هرگز ترش رو و بد خو مباش؛در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند؛اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده؛دو رو و سخن چین مباش؛ در انجمن نزدیک دروغگو منشین؛چالاک باش تا هوشیار باشی؛پگاه خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی؛اگر چه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن، تا تو را نگزد و نمیری؛با هیچ کس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد؛تَرمنش (مغرور) و خودپسند مباش، زیرا ادم چون مَشک پُر باد است و اگر باد آن تهی شود چیزی به جا نمی‌ماند.