مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

پرواضح است که جریان موتور در لحظه راه اندازی بمراتب بیشتر از جریان دربار اسمی است . باید دانست که موتورهای  القایی جون سخت هستند و تحمل جریان راه اندازی را می کنند ، اما معمولا موتورها را با ولتاژ اسمی راه اندازی نمی کنند زیرا این جریان زیاد ممکن است برای منبع تغذیه زیان آفرین باشد . همچنین این جریان زیاددر کابلهای تغذیه موتورها افت ولتاژ شدیدی بوجود می آورند .لذاولتاژ پایانه های استاتور افت پیداکرده و ممکن است گشتاور راه انداز مطلوبی حاصل نگردد و شاید موتور اصلا راه نیفتد. در زیر به چند روش جهت راه اندازی موتورهاو کاهش جریان راه اندازی اشاره می کنیم :   راه اندازی با ولتاژ کاهش یافته معمولاً در این روش بین موتور سه فاز و منبع تغذیه یک اتو ترانسفورماتور سه فاز قرار می دهند . در مرحله راه اندازی ولتاژ کمی به موتور اعمال می شود وقتی سرعت موتور افزایش یافت و به  حدود 25 درصد سرعت اسمی رسید کل ولتاژ اسمی به موتور اعمال خواهد شد . شمای چنین سیسمتی در شکل (5-16 )نشان داده شده است باید دانست در هنگام راه اندازی کنتاکتهای c,a بسته و کنتاکت b باز است پس از آنکه موتور زاه اندازی گشت کنتاکت b بسته و کنتاکتهای c,a  باز می شوند . راه اندازی به کمک کلید ستاره -مثلث یکی دیگر از روشهای موجود از استفاده از کلید Y-D  است . در این روش باید هر دو پایانه هر فاز سیم پیچ استاتور از ماشین خارج شده و در دسترس باشند در مرحله راه اندازی کلیدY-D در وضعیت Y متصل شده و از طریق کلید به شبکه وصل می شوند . وقتی موتور دورگرفت و سرعت آن به حوالی سرعت اسمی رسید کلید را در وضعیت   قرار می دهیم . در اینصورت سیم پیچ های استاتور درون کلید بصورت   بهم متصل شده و از طریق کلید از شبکه تغذیه می شوند . حال بعهده شما خوانندگان است که ثابت کنید در حالت ستاره جریان کشیده شده از شبکه مثلث موقعی است که موتور بصورت مثلث باشد و بهمین منظور در راه اندازی از اتصال Y استفاده می شود . راه اندازی به کمک مقاومت متغیر هدف از این روش انستکه در لحظه راه اندازی مقاومت رتور چندین برابر موقعی باشد که موتور در حالت عادی کار می کند . در موتورهای با رتور سیم بندی شده همانطور که قبلاً گفتیم رئوستا در هر فاز رتور قرار می دهیم با توجه به مطالب قبلی رد میابیم که : گشتاور راه انداز زیاد می شود و حتی می توان گشتاور ماکزیمم را له لحظه راه اندازی سوق داد .
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۰/۰۹/۰۴
Shahram Ghasemi