1391/02/13  08:18    ویرایش: - -

آنزیم های اکثرا پروتئینی هستند و با کاهش انرژی فعال سازی واکنش های شیمیایی باعث افزایش سرعت واکنش می شوند و در آخر هم بدون مصرف باقی می مانند .

آنزیم ها کاتالیزورهای سیستم های بیولوژیکی هستند و  موجب تبدیل اشکال مختلف انرژی بهم دیگر می شوند.lاز مشخصّات قابل توّجه آنزیم ها قدرت کاتالیزوری بالا و اختصاصی بودن آنها بوده و بعلاوه فعّالیّت عدّه زیادی از آنزیم ها قابل تنظیم می باشد.تقریباً تمامی آنزیم های شناخته شده ، ساختمان پروتئینی دارند ولی کشف مولکولهای RNA فعّال از نظر کاتالیزوری نشان داد که فقط پروتئین ها نمی توانند کاتالیزورهای بیولوژیکی مطلق باشند.
قدرت کاتالیتیکی آنزیم ها | آنزیمها سرعت واکنش های بیوشیمیایی را گاهی تا یک میلیون برابر هم افزایش می دهند. بعلاوه بسیاری از واکنش های موجود در سیستمهای بیولوژیکی بدون دخالت آنزیمها ، انجام نخواهند شد.حتّی یک واکنش ساده مثل هیدراسیون دی اکسیدکربن بوسیله آنزیم کربنیک آنیدرازکاتالیز می شود. انتقال CO2 از بافتها به داخل خون و سپس به آلوئولهای هوایی در فقدان این آنزیم ، افت قابل توجّهی پیدا می کند.کربنیک آنیدراز یکی از آنزیم های شناخته شده می باشد که هر مولکول از آنزیم می تواند شش میلیون مولکول CO2 را در هر ثانیه هیدراته نماید.

نامگذاری آنزیم ها | در اوایل قرن نوزدهم با شروع شناسایی آنزیمها، نامگذاری آنزیم ها ، بطور سیستماتیک انجام نگرفت، و فقط یک پسوند (in ) استفاده شد. بطور مثال:اپتیالین: آنزیم بزاق که نشاسته را هیدرولیز می کند.پپسین و تریپسین:آنزیمهایی از شیره معده و پانکرآس که پروتئین ها را هضم می کنند.با افزایش تعداد آنزیمهای شناسایی شده ، نامگذاری فوق باعث اشتباه می شد، لذا یک نامگذاری سیستماتیک پیشنهاد گردید که بطور وسیعی بکار برده شد. در این روش با اضافه نمودن پسوند (ase) به نام سوبسترایی که آنزیم در روی آن عمل می کند (یا قسمتی از تمام سوبسترا) ، آنزیم نامگذاری می شود. مثال :

  1. اوره – اوره آز
  2. آرژنین – آرژیناز

موقعیکه معلوم گردید یک ترکیب منفرد می تواند به عنوان سوبسترا برای تعدادی از آنزیم های مختلف عمل کرده و تحت تغییرات شیمیایی گوناگونی قرار گیرد، اسامی داده شده به آنزیم ها، اغلب هم به سوبسترا و هم به واکنش اختصاص یافت. بطور مثال : پیروویک کربوکسیلاز، پیروویک دهیدروژناز، پیروویک فسفوکیناز

کمیسیون بین المللی آنزیم یک طبقه بندی برای آنزیم ها مطرح کرده که در آن آنزیم ها بوسیله نام سیستماتیک و شماره مشخّص می شوند که معیّن کننده نوع واکنش کاتالیز شونده بوسیله آنزیم می باشد.. بعنوان مثال

EC 2.7.1.2. ATP: D-Glucose 6-phosphotransferase

که در آن EC علامت اختصاری شماره رمز مربوط به Enzyme Commission می باشد.

هر آنزیم دارای یک نام سیستماتیک با پسوند (ase) که توصیف کننده واکنش کاتالیز شده بوسیله آنزیم و یک شماره رمز کمیسیون آنزیم می باشد. عدد اوّل نشان دهنده طبقه ای است که آنزیم به آن تعلّق دارد. عدد دوّم و سوّم نوع واکنش در داخل آن طبقه را بر حسب گروه های شیمیایی درگیر را معیّن می کنند. عدد چهارم ، شماره اختصاصی آنزیم می باشد.

طبقه بندی آنزیم ها (مشاهده Info-graphic)

  1. اکسیدوردوکتازها : این طبقه دارای آنزیم های کاتالیز کننده چندین نوع مختلف واکنش شامل : دهیدروژنازها، اکسیدازها، مونواکسیژنازها (هیدروکسیلازها و دی-اکسیژنازها) هستند.
  2. ترانسفرازها: آنزیم های این گروه انتقال آسیل، فسفریل، گلیسریل، آمین و سایر گروه ها را کاتالیز می کنند:
  3. هیدرولازها: این طبقه دارای آنزیم هایی است که استرها، آمیدها، پپتیدها و غیره را هیدرولیز می کنند و شامل همه نوکلئازها و آنزیمهای هضم کننده است
  4. لی آزها:با جدا کردن گروه یا گروههائی از s، در s  باند مضاعف ایجاد می کنند و بر عکس : آلدولاز، دکربوکسیلاز، سنتاز
  5. ایزومرازها: این گروه از آنزیم ها ایزومریزاسیون سوبستراها را کاتالیز می کنند.
  6.  لیگازها:  این گروه از آنزیم ها تشکیل اتّصالات C-C ، C-N ، C-O یا S-S را در واکنشی که نیاز به انرژی ، از طریق هیدرولیز نوکلئوزید-تری-فسفات دارد، کاتالیز می کنند.

   


نظرات()  
1395/02/1 08:08
مرسی عالللللی بود
زهرا
1393/08/24 14:49
مرسی ولی خوب نبود سپاسگزازم
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

مقالات مهندسی پزشکی ، برق ، الکترونیک ،علوم پایه ، علوم آزمایشگاهی ، پزشکی،روانشناسی

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic